IPOS

IPOS je Integrisani Poslovni Sistem koji objedinjuje i integriše sve knjigovodstvene aspekte preduzeća.

Namena IPOS-a je praćenje poslovanja celokupnog preduzeća i namenjen je prvenstveno srednjim i većim preduzećima

Visoka integrisanost proizvoda

U okviru IPOS-a na jednom mestu možete da vodite sledeću dokumentaciju:

 • Finansijsko knjigovodstvo
 • Materijalno knjigovodstvo
 • Vanbilansnu evidenciju
 • POPDV obrazac
 • Proizvodnju
 • Osnovna sredstva
 • Sitan inventar
 • Plate
 • Maloprodajna kasa

Za razliku od većine poslovnog softvera koji su izrađivani sa idejom automatizacije samo jednog dela preduzeća - i onda različiti delovi preduzeća imaju problem pri razmeni podataka - osnovna ideja pri izradi IPOS-a je integracija svih dokumenata koji cirkulišu u okviru preduzeća u jedinstveni sistem.

Knjiženja svih dokumenata se vrše automatski. Kreiranje svakog dokumenta - bila to otpremnica, račun, interni prenos, ulazna kalkulacija - automatski kreira odgovarajuće izmene u robnom, finansijskom i vanbilansnom knjigovodstvu. Na ovaj način se jedan dokumenat uvek samo jednom unosi u sistem i time se štedi vreme obrade

Instalacija

Instalacija (exe) Instalacija (zip)

Vođenje neograničenog broja preduzeća

IPOS-om možete istovremeno voditi knjigovodstvo za neograničen broj preduzeća. Interni sistem kontrole vam omogućava da svakom operateru dodelite pravo pristupa i da odredite koji operater sme da radi na kom preduzeću i unutar toga kojim podacima ima pravo da pristupa.

Sinhronizacija podataka sa udaljenim lokacijama

Preduzeća koja poseduju udaljene lokacije ili prodavnice mogu instalirati IPOS u svaku lokaciju na taj način da lokacije ne moraju biti direktno povezane - svaka lokacija poseduje sopstvenu bazu a podaci se mogu po potrebi sinhronizovati.

Specijalna ponuda za knjigovodstvene firme

Koristeći spomenutu mogućnost sinhronizacije podataka sa udaljenim lokacijama za knjigovodstvene firme dajemo specijalnu ponudu da svi korisnici usluga knjigovodstvene firme imaju pravo na specijalan zakup IPOS-a.

IPOS-om oni mogu da vode svoje materijalno knjigovodstvo, unose ulazne fakture (kalkulacije i troškove), interne prenose i izdaju otpremnice i račune i vode maloprodajnu kasu - a knjigovodstvenoj firmi je time olakšan rad sa njima pošto program sve ono što oni unesu automatski knjiži po unapred određenim parametrima. Knjigovodstvena firma će od njih dobijati već gotovo materijalno i finansijsko knjigovodstvo i vanbilansnu evidendiju.

MOGUĆNOSTI IPOS-A

Kratak pregled mogućnosti ipos-a listanjem stavki osnovnog menija programa

 • Komitenti
  • Unos
  • Ispravke
  • Brisanje
  • Pregled na ekranu
  • Listanje
  • Listanje po trgovačkim putnicima
  • Listanje za oznaku i datum izjave
  • Brojač konta za komitente
  • Kontakt sa komitentima
  • Test za komitenta
  • Listanje komit. - mesto
  • Komitenti - unos regiona; - komercijaliste;
  • Test za korišćenje PIB-a
  • Formiranje sopstvenih komitenata
  • Provera blokiranih komitenata
  • Pregled/štampa komitenta
  • Limit kupca
  • Povezana lica
  • Ispravka prodavnice na komitentima
 • Magacini
  • Unos magacina
  • Ispravke magacina
  • Brisanje magacina
  • Listanje magacina
  • Pregled magacina
 • Materijali
  • Unos
  • Ispravke
  • Brisanje
  • Pregled na ekranu
  • Pregled materijala
  • Ažuriranje alternativnih materijala
  • Promena tarife na materijalima
  • Promena šifre materijala (u svim tabelama)
  • Formiranje sopstvenog šifarnika materijala
  • Promena indikatora na materijalima
  • Brisanje materijala bez prometa na m.kart.
  • Listanje cene
  • Ažuriranje višejezicnih naziva materijala
  • Promena Kategorije na materijalima
 • Normativi
  • Ažuriranje normativa (unos, ispravka ...)
  • Listanje normativa
  • Kalkulacija za cenu
  • Upoređenje normativa
 • Kursna lista
 • Matični podaci
 • Porez na promet
  • Ažuriranje tarifa PDV
  • Pregled podataka (Ekran)
  • Promena tarife (u svim tabelama)
  • Formiranje sosptvenog poreza
 • Cenovnik
  • Ažuriranje cenovnika
  • Listanje/Štampanje cenovnika
  • Nabavne cene robe i uslovi nabavke
  • Izračunavanje prodajnih cena
  • Ažuriranje tabele kategorija
 • Fizicka lica
  • Unos
  • Ispravke
  • Brisanje
  • Listanje
  • Unos minimalne šifre fizičkih lica
  • Ažuriranje šifre primanja
  • Formiranje sopstvenih fizičkih lica
 • Tip zaglavlja, unos pratećeg teksta
  • Tip zaglavlja, unos pratećeg teksta
  • Pozicioniranje adrese kupca
  • Prateći tekst
 • Planske cene materijala
 • Tabela organizacionih jedinica
 • Programiranje funkcijskih tipki
 • Vozila
  • Vozila
  • Ažuriranje troškova vozila
  • Kilometar vozila
 • Ažuriranje tabele zavisnih troškova
 • Ažuriranje tabele banaka
 • Ažuriranje šifre placanja
 • Ažuriranje platne kartice
 • Unos novog korisnika
 • Ažuriranje komercijalista
 • Tabela mesta troška
 • Države
 • Klase
 • Ažuriranje naziva radnih jedinica
 • Ulazne fakture
  • Unos UFA
  • Pregled ulaznih faktura
  • Štampa virmana po dobavljačima
  • Štampa virmana i pregledi dospeća
  • Storno UFA
  • Unos UFA (nefakt.otpremnice)
  • Pregled kalkulacije
  • IOS
  • Knjižno pismo
  • Ažuriranje knjige UFA
  • Otkup poljoprivrednih proizvoda
  • Obaveze preko ??? dana
  • Otkup sekundarnih sirovina
   • Otkup sekundarnih sirovina
   • Pregled potvrde
   • Indeksni brojevi iz kataloga otpada
   • Obrazac PPDSO
   • Dnevna evidencija otpada
  • Ponovljena Štampa za arh.knj.odob.
  • Uplaćeni avansni račun
  • Zatvaranje kartona ul.računa godina/broj
  • Pregled ufe po dobavljačima ili po magacinima
  • Kursne razlike
  • Izveštaj TMDP
  • Knjiženje arhiviranih UFA
  • Isplate dugova prema dobavljačima
  • Formiranje knjige UFA iz psFK
  • Izveštaj o nabavci
  • Pregled troškova vozila
  • Struktura dugovanja prema dobavljačima
  • Pregled ufa za mesto troška
  • Evidencija hemikalija
   • Ažuriranje evidencije hemikalija
   • Ažuriranje šifara hemikalija
 • Otpremnice
  • Unos
  • Ponovljena Štampa
  • Pregled za kupca
  • Pregled od/do otp.br
  • Pregled otp
  • Storno
  • Ugovor o cesiji
  • Vlasnički list - Štampanje (pon.st)
  • Pregled prodate robe po kupcima
  • Pregled fakt.robe za magacin
  • Upit za materijal
  • Knjiženje otpremnica
  • Pregled datih rabata po kupcima
  • Pregled ostvarenog ruc-a
  • Utovar
  • Pregled ostvarenog ruc-a u proizvodnji
  • Atesti
  • Transferne cene
 • Fakture
  • Fakturisanje postojeće otpremnice
  • Ponovljena Štampa
  • Storniranje računa
  • Razni pregledi
   • Pregled po razn.kriterijumima
   • Pregled izlaznih računa (od/do)
   • Potraživanja preko ??? dana
   • Sadržaj računa
   • IOS
   • Opomena
   • Pregled za magacin
   • Spisak dužnika
   • Spisak dužnika za godinu roda
   • Predlog za cesiju
    • Formiranje predloga za cesiju
    • Ponovljena Štampa arhiviranog predloga
   • Pregled računa i rabata
   • Kupci i plaćanje dugova
   • Uplate po komercijalistima/obr.jedinicama
   • Uplate period/račun
   • Pregled za knjižno odobrenje / zaduženje
   • Pregled dospelih računa (ifa/ufa) za poslovnog partnera
   • Kupci i dugovanja
   • Računi za komercijalistu/oj
   • Pregled dospeća izlaznih računa
  • Faktura za usluge (parametri)
  • Packing lista
  • Knjižno pismo
  • Održavanje
   • Ažuriranje knjige IFA
   • Test za deviznu klauzulu
   • Ažuriranje adrese/komercijaliste na izlaznim i avansnim računima
   • Povezivanje sa av.računima
   • Formiranje knjige IFA iz ps FK
   • Povezivanje za IFA - koristi saldo FK
  • Prenos sa kupca na kupca
  • Terećenje na osnovu kursne razlike
  • Ponovljena štampa terećenja kurs.razl
  • Storno zaduženje za kurs.razliku
  • Računanje kasaš konta (pregled)
  • Obračun kurs.razlike za dev.račune
  • Test obračun (za terećenja na osnovu kurs.razlike)
  • Kursne razlike za dev.klauzulu 31.12
  • Uporedni pregled izl.i ul.računa po posl.part.
  • Ponovljena štampa spiska za kurs.razlike
  • Obrac.kursne razlike (devizna klauzula)
 • Predračun, Avansni račun, Ponuda
  • Unos Predračuna, Ponude, Av.računa
  • Pregled predračuna, Ponuda, Av.računa
  • Listanje
  • Listanje predračuna (ili) avans.računa
  • Ponovljena štampa
  • Listanje ispl.predračuna(ili)avans.računa
  • Adresa kupca na avansnom računu
 • Interna dokumenta - prenos
  • Prenos u proizvodnju (sa magacina na konto)
  • Prenos sa konta na magacin
  • Prenos sa magacina na magacin
  • Pregled interne otpremnice za period
  • Terećenje vozila
  • Storniranje interne otpremnice
  • Ponovljena štampa
  • Prepis
   • Prenos podataka u udaljeni objekat
   • Prijem podataka
   • Ponovljen prenos podataka u udalje.obj.
   • Pregled prepisa
  • Ponovljena štampa otpremnice
  • Pregled interne otpremnice po robi
 • Maloprodaja
  • Dnevni pazar
  • Komision
   • Unos robe u komision
   • Prodaja robe iz komisiona
   • Povraćaj robe iz komisiona
   • Ponovljena štampa komisiona
   • Storniranje
   • Preračunavanje cene
  • Nivelacija
  • Registar kasa
   • Rad kase
   • Pregled prometa
   • Kraj dana - knjiženje prometa
   • Izveštaj o prodatim lekovima
   • Brisanje prometa
   • Zatvaranje dana
   • Apoteka
    • Unos recepta
    • Unos zdravstvene knjizice
    • Podešavanja
    • Pregled izdatih recepata
    • Fakturisanje recepata
    • Izvoz zaliha u XML
    • Učitavanje podataka
    • Izveštaj o prodatim lekovima
    • Evidencija lekova (antibiotici, sedativi)
   • Fiskalni štampac
    • Sinhronizacija fisk.štampaca sa magacinima
    • Podešavanje i izveštaji fiskalnog štampaca
    • Šifre u fiskalnom štampacu
    • Priprema podataka za punjenje fisk. ur.
    • Podešavanje običnog štampaca
    • Izvoz podataka za fiskalnu kasu
  • Povraćaj PDV (REF-4)
   • Štampa obrasca REF4
   • Povraćaj PDV
  • Promena stopa PP
  • Promena tarife porez na promet
  • Veresija
   • Veresija
   • Razne štampe
   • Kumulativna faktura od veresije
   • Prenos veresije
   • Upis veresije
   • Prenos ver SA - NA - fizičko lice
   • Prenos veresije(mp,ug)
   • Brisanje veresije za period
  • Ponovo izdavanje rep.mat. ugostitelja
  • Ponovljena štampa dnev.paz. ugostitelja
  • Dnevni pazar veterinara (velepr)
  • Članske kartice
   • Ažuriranje kartica
   • Ažuriranje šifre objekta
   • Formiranje izveštaja
   • Unos prometa
   • Pregled kupovine
  • Storniranje dp ugostitelja
  • Kumulativna faktura iz dnev.paz
 • Zalihe
  • Pregled na ekranu
   • Pregled po knjigovodstvenim cenama
   • Vrednost robe u magacinu
   • Pregled po dobavljačima
   • Kumulirani pregled magacina po materijalima
   • Lager Lista
   • Pregled po proizvođačima
   • Koeficijent obrta
  • Održavanje
   • Dodavanje - unos zaliha
   • Ispravke zaliha
   • Brisanje zaliha
   • Prenos sa šifre na šifru
   • Kumulacija podataka
   • Brisanje cele zalihe magacina
   • Ažuriranje cenovnika za cenama
   • Punjenje naziva (gde je prazno) - servis
   • Raspored materijala
  • Minimalne količine na zalihama
   • Unos minimalne količine
   • Kontrola minimalne količine
  • Štampa podataka
  • Štampa svih elemenata
  • Inventar
   • Zamrzavanje tren.stanja magacina
   • Prepopisna lista
   • Unos inventara
   • Pregled neučitih paleta
  • Nivelacija
  • Ažuriranje serijskih brojeva
  • Evidencija paleta
   • Stanje na paletama
   • Spajanje/podela paleta
   • Test zaliha - paleta
   • Održavanje - ispravka paleta
  • Prenos zaliha za sajt
  • Starosna struktura zaliha
 • Materijalne kartice
  • Listanje kartice
  • Listanje kartice(kum.stanje)
  • Pregled na ekranu
  • Pregled MK po komitentima
  • Pregled ulaz/izlaz po prosečnim cenama
  • Prosečan ulaz/izlaz mat.po magacinu
  • Stanje zalihe na dan (po MK)
  • Predlog za odjavu konsignac.robe
  • Predlog za kalo, rastur, lom...
  • Magacinska kartica
  • Listanje (kum.podaci,izlaz,proizv.)
  • Listanje(kum.podaci,izlaz,kupci)
  • Pregled ulaza/izlaza po dobavljačima
  • Održavanje za MK
  • Nova godina
  • Izmena naz.za poc.st 2005 - servis
  • Storno za kalo,rastur lom (rađen sa predlog prog)
 • Materijalno knjiženje
 • Obračun kamate
  • Unos stopa
  • Obračun (podaci sa ekrana)
  • Kamatni obr.po kupcima (IFA)
  • Obračun sa unosom zaduž/odobr.
 • Sitan inventar u upotrebi
  • Unos
  • Pregled na ekranu
  • Popisna lista
  • Otpis
  • Rashod
  • Ažuriranje tabele
  • Formiranje bar-koda
  • Štampanje bar-koda
 • Predlog za kompenzaciju
 • Nalog magacinu
  • Nalog magacinu da izda
  • Ažuriranje/pregled svih naloga
 • Pregled nivelacije
 • Rabat
  • Ažuriranje rabata
  • Rabat maloprodaje
 • Narudžbe
  • Unos primljenih narudžbi
  • Unos izdate narudžbe
  • Pregled narudžbe
  • Štampanje narudžbe po komitentima
  • Otpremnica iz narudžbe
 • Knjižno odobrenje/zaduženje
  • Formiranje knjiž.odobrenja/zaduženja
  • Ponovljena štampa i storno
  • Naknadno odobren rabat na IFA
  • Pregled knjižnog odobrenja ili zaduženja
  • Knjižno odobrenje za količinu
 • Nalog za prevoz
  • Unos naloga
  • Pregled-naloga
  • Povezivanje naloga
 • Nalog za montažu
  • Unos naloga
  • Dopuna naloga
  • Pregled naloga
 • Ufa/Ifa isplata po komit/datum dosp.
 • Evidencija paleta
  • Održavanje paleta
  • Stanje na paletama
  • Spajanje/Podela palete
 • Izveštaji
  • Plan nabavke prodaje
  • Izveštaj nabavke/prodaje za period
  • Realizacije po komercijalistima
  • Izveštaj o transf.cen. po met.preprod. cene
  • Priliv / odliv
  • Pregled troškova vozila
 • Knjiženje
 • Ažuriranje naloga
 • Pregled podataka (EKRAN)
  • Sadržaj finansijske kartice
  • Analitika \ Sintetika
  • Analitika \ Sintetika za grupu
  • Bilans
  • Ažurirani nalozi po operaterima
  • Pregled kartona po komitentima
  • Pregled kartona po kom. (pojedinacno)
  • Sadržaj ažuriranog naloga
  • Pregled za više kartona
  • Pregled za izabrane komitente
  • Dugavanja na dan
  • Potraživanja na dan
 • Listanje podataka
  • Listanje kartica
  • Listanje klase
  • Bilans (i/ili) rekapitulacija
  • Listanje po mesecima
  • Listanje kontnog plana
  • Listanje gl.knjige po mesecima
  • Sadržaj izvoda (na dan)
  • Listanje knjižnog naloga
  • Prosecna sredstva na zr.računima
  • Pregled za subanalitiku/klasu
  • Dnevnik glavne knjige
  • Promet izvoda
  • Podaci za Por.upravu(Sl.gl.6/2010)
   • Glavna knjiga u .txt fajl
 • Održavanje
  • Brisanje naloga iz reda za čekanje
  • Aktiviranje zatvorenog naloga
  • Štampanje ažur.naloga (jedan ili vise)
  • Formiranje storno naloga
  • Otvaranje poč.stanja
  • Zatvaranje kartona (kraj godine)
  • Zatvaranje klase
  • Test za ravnotežu
  • Prenos sa konta na konto
  • Pretraživanje prometa za iznos
  • Preknjižavanje 2014
   • Podešavanje - unos računa
   • Preknjižavanje računa
   • Povrat baze na stanje pre preknjižavanja
 • Razni programi (vezani za FK)
  • Knjižno pismo (odobrenje / zaduženje)
  • Popisna lista
  • Potraživanja po trgovačkim putnicima
  • IOS
  • Revalorizacija finansijskog kartona
  • Uporedni pregled kupaca i dobavljača
  • Raspored materijalnih troškova na fin. kartonu
   • Unos konta i procenata
   • Obračun za period
  • Uporedni pregled salda na dan (kup.-dob.)
  • Ponovljena štampa knjižnog pisma
  • Prosečna sredstva po viđenju
  • Raspored mat.troškova na kl 9
   • Unos konta i procenata
   • Formiranje knjižnog naloga
 • Izvod
 • Obrada čekova
  • Lista čekova za naplatu
  • Unos - ispravke
  • Pregledi po datumu dospeća
  • Prenos čeka u glavnu blagajnu
  • Unos maksimalnog iznosa čeka
  • Ažuriranje banke - trasat
 • Blagajna
  • Uplata/Isplata
  • Unos blagajne
  • Plan isplate otk.sekund.sirovine
 • Ažuriranje kontnog plana
 • Izveštaji (Bilans stanja,Bilas uspeha...)
  • Formiranje izveštaja
  • Ažuriranje podataka u form.izveštaju
  • Listanje arh.izveštaja (bilans)
  • Formiranje XML fajla
  • Učtavanje formiranog XML fajla
  • Radna tabela za konsolidovani fin.izveštaj
  • Ažuriranje baze
   • Opis AOP oznake
   • Veza AOP oznaka - Finans.konta
   • Zbirevi, međuzbirevi u izveštaju
   • Rad sa kolonama izveštaja
   • Formiranje datoteke iz baze (za prenos)
   • Formiranje baze iz datoteke
   • Unos/Ažuriranje konta za minus (kons.izv)
   • Prepis arh.izveštaja u fajl
   • Upis izveštaja u bazu (iz fajla)
  • Prazni obrasci
 • Obveznice
  • Lista obveznica za izdavanje
  • Ponovljena štampa specifikacije
  • Unos-ispravka obveznice
  • Pregledi po datumu prijema
  • Prenos obv. u glavnu blagajnu
  • Unos max.spec.obveznice
 • Ažuriranje kontnog okvira
 • Izvoz naloga u fajl
 • Menjačnica
  • Knjiženje promene
  • Ažuriranje menjačnice
 • Sopstveni finansijski izveštaji
 • Slanje/prijem izvoda putem interneta
 • Pregled podataka
 • Ažuriranje evidencije
 • Pregled otkupa
 • Uporedni pregled PDV - FK
 • Štampa knjige KPR
 • Štampa knjige KIR
 • Obrazac PDV prijave
 • Kadrovska evidencija
  • Unos radnika
  • Ispravka radnika
  • Brisanje radnika
  • Pregled (ekran)
  • Otvaranje identičnog radnika (kloniranje)
  • Selektivni pregled (razni kriterijumi)
  • Razni pregledi
   • Pregled minulog rada
   • Prethodna radna mesta radnika
   • Pregled dece radnika
   • Uput na lek.pregled
   • Pregled radnika u mesecu/na dan
   • Lista radnika (za potpis bilo cega)
   • Pregled radnika-JMBG, radno mesto, ...
  • Ažuriranje nomenkl.radnih mesta
  • Unos - promena lozinke
  • Razna resenja
  • Članovi porodice (zdravst.osig)
 • Priprema za LD
  • Unos opisa obračuna
  • Unos primanja radnika
  • Unos primanja za sve radnike
  • Unos obustave radnika
  • Unos obustave za sve radnike
  • Brisanje isplaćene obustave
  • Ažuriranje tabele obračuna
  • Unos norme za mesec
  • Pregled norme
  • Prenos norme kod primanja (koef)
  • Prenos norme kod primanja (bodovi)
  • Prenos toplog obroka kod obustave
  • Učitavanje učinka iz excel tabele
  • Unos procenta za stimulaciju
  • Prenos primanja SA-NA korisnika
 • Obračun i izveštaji
  • Obrada LD-AC
  • Obrasci
  • Virmani
  • Platni spisak
  • Isplatni list
  • Rekapitulacija po OJ
  • Spisak prema BANKAMA
  • Obustava lista
  • KARTON radnika
  • Prosek plate radnika
  • Prosečan broj radnika
  • Troškovi LD u procentima po OJ
  • Pregled (KARTON) kredita
  • Pregled (KARTON) obustave
  • Period.izvešt.ostv.časova
  • Troskovi LD po radnicima
  • Obračunski list
  • Pregl.za poresku kontrolu
  • Prenos zar.za javni sektor
 • Formiranje knjižnog NALOGA za ukalkul.LD
 • Knjiženje obustave-FIM
 • Obračun putnog troška, top. obroka
 • Obrazac RAD-1
 • Obrazac M-4
  • M-4 od 2003 god.
 • Obrazac PPP (poreska prijava)
 • Potvrda o plaćenim porezima - za radnike
 • Održavanje (servis)
  • Dopuna tabele obračuna
  • Ispravka kredita
  • Prenos LD sa-na korisnika
 • Raspodela dobiti
 • Penzijsko osig.poslodavac
 • Godišnji odmori
 • Prisutnost radnika
 • Održavanje OS
  • Unos OS
  • Ispravka OS
   • Ispravka osnovn.podataka
   • Ispravka am.grupe- konta
  • Brisanje osnovnih sredstava
  • Knjiženje na karton OS
   • Knjiženje na jedan karton OS
   • Knjiženje na više kartona OS
  • Prenos OS sa lokac. na lok.
  • Održavanje kartona
  • Unos naziva lokacije
  • Unos naziva sobe
  • Obračun procene vrednosti
  • Prenos OS Sa/Na invest.nekretnine
  • Servis
   • Vađenje korisnika iz baze
   • Dodavanje korisnika u bazu
   • Prodaja - svaki OS
   • Prenos OS sa-na korisnika
   • Prenos sa/na OJ - svaki inv.broj
   • Rashod-svaki OS po OJ/LOK./KONTO
   • Promena inv.broja
 • Pregledi
  • Pregled unosa
  • Pregled OS
  • Pregled kartona OS
  • Pregled prodaje OS
  • Pregled rashoda
  • Pregled OS višak - manjak
  • Pregled novih OS u periodu
  • Pregled promene OS za period
  • Štampa OS - svi podaci (excel..)
  • pregled Amortizacije za period
  • Pregled prenosa sa-na OJ
  • Pregled procene vrednosti
  • Pregled prenosa na inv.nekret.
  • Pregled OS - po lokaciji
  • Pregled reval.rezerve
 • Amortizacija
  • Obračun amortizacije
  • Pregled amortizacije
  • Pregled amortizacije
  • Pregled amort. tabela 1
  • Pregled amort. tabela 2
 • Revalorizacija
  • Obračun revalorizacije
  • Pregled revalorizacije
  • Obrazac REV-5A
  • Obrazac REV-5A - nova nabavka u toku god.
 • Inventar
  • Prepopisna lista
  • Unos Popisa
  • Popisna lista
  • Štampanje etikete
  • Prepopisna lista1
 • Stope amortizacije i revalorizacije
  • Unos/ispravke stope amort. i reval.
  • Unos/ispravka amort.stope
 • Obrazac KPP
 • Obrazac KEP/KEPU
  • Ažuriranje KEP/KEPU
  • Listanje KEP/KEPU
  • Formiranje sa finansijskog kartona
  • Ažuriranje MAX.broja i zad.datuma
  • Test KEPU - FK knjiz.
  • Numerisanje
  • Listanje KEPU kumul.za više magacina
 • Obrazac TM
  • Ažuriranje knjige TM
  • Knjiga TM
  • Numerisanje TM
  • Uporedni pregled knjiga TM i FK
  • Knjiga TM kumulativno vise magacina(servis)
 • PK1
  • Ažuriranje knjige PK1
  • Štampa knjige PK1
  • Formiranje PK-1 iz FK (parametar 901)
 • Obrazac KPO
  • Ažuriranje knjige KPO
  • Štampanje knjige KPO
 • Obrazac EDI
  • Ažuriranje knjige EDI
  • Štampanje knjige EDI
 • Knjiga za uvoz / izvoz
 • Obrazac KR (Prijemni-evidencioni list komis. robe
 • Obrazac REF-4E
  • Ažuriranje obrasca REF-4E
  • Štampanje obrasca REF-4E
 • Formiranje i korekcija radnog naloga
 • Izdavanje repromaterijala
 • Prijemnica
 • Povratnica reprometerijala
 • Povratnica gotovog proizvoda
 • Povrat gotovog proizvoda (SCADA)
 • Ponovljena štampa
 • Plan za proizvodnju
 • Evidencija paleta
  • Automatsko evidentiranje paleta
  • Manualno evidentiranje paleta
  • Predaja palete sa proizvodima
  • Preuzimanje palete (magacioner GP)
  • Prijemnica (knjiženje)
  • Povratnica
  • Ponovljena stampa prijemnice
  • Parametri prijemnice
  • Evidentiranje kutija
  • Pregled nezavršenih paleta
  • Unos tuđih paleta
 • Razni pregledi i izveštaji
  • Kartica radnog naloga
  • Pregled rad. naloga
  • Proizvodnja i repromaterijali
  • Izdati repromaterijali po linijama
  • Cena koštanja (obračun proizvodnje)
  • Prijemnica za mag. RECEPT
  • Izdati repromaterijali po proizvodima
  • Proizvodnja (period/magacin/proizvod)
  • Pregled repromaterijal za proizvod
  • Repromaterijali po nalozima
  • Uporedni pregled normativa i izdat.repromaterijala
  • Utrošak repromaterijala po godinama
 • Održavanje
  • Ispravke
  • Parametri proizvodnje (registar)
  • Zatvaranje naloga za proizvodnju
  • Prenos sa naloga na nalog - STOČARSTVO
  • Prenos repromaterijala sa/na nalog
  • Indikatori kod formiranja radnog naloga
  • Prenos repromaterjala (isti nalog)
  • Scada materijali
  • Scada magacini
 • Prijem nepaletisane robe sa pakerice
 • Preknjižavanje repromaterijala
 • Rad sa fazama
  • Rad sa fazama
   • šifarnik faze
   • Ažuriranje elementa sa fazama
   • Prenos faze sa modela na model
   • Test model/faza
  • Rad sa timovima radnika
   • Šifarnik timova
   • Sastav timova
  • Štampa radnog naloga i kont.lista
  • Ponovljena štampa radnog naloga i kont.lista
  • Evidentiranje završetka faze
  • Stanje radnog naloga
  • Pregled završenih faza i vremenskih normativa
  • Prava kod zavrsetka faze
  • Storno za evid.fazu
  • Produktivitet
  • Evidentiranje rada sa fazama
  • Unos komentara za nalog/operacija/radnik
  • Razni pregledi za normirano/utrošeno vreme
  • Utrošeno i normirano vreme - izveštaj
  • Stanje operacija za radni nalog
  • Zatvaranj/otvaranje svake faze/operacije
 • Pregled repromaterijala za gotov proizvod
 • Test - nalozi koji nisu terećeni sa repro.
 • Obrazac M-UN
 • Opj-2, ... (za više lica)
 • Opj-1
 • Opj-2
 • Opj-4
 • Opj-6
 • Opj-8
 • Obrazac RIP
 • Obrazac OZU
 • Opj-3
 • Registar za otkup sek.sirovina
 • Ponovljena štampa
 • Registar za OPJ-1
 • Poreska prijava PD
  • Podaci podnosioca
  • Katalog primanja
  • Obračun primanja van radnog odnosa - 1 lice
  • Obračun primanja van radnog odnosa - za više lica
  • Formiranje .xml fajla(PD,ODO)
  • Formiranje .xml fajla(PDO/S)
  • Upis ID broja PU u podnetu prijavu
  • Pregled kartona pd prijave
 • PD-ppp za otkup

SPECIJALIZOVANI PROGRAMI

Osim što pruža celokupnu integrisanost svih dokumenata u preduzeću u jedinstven sistem u okviru IPOS-a su razvijeni i specijalizovani moduli za sledeće vrste delatnosti:

Otkup poljoprivrednih proizvoda

Otkup svih vrsta poljoprivrednih proizvoda sa kasnijim praćenjem obrade proizvoda (skladištenje, meljava, sušenje, ušur, ...). Moguće je definisanja proizvoljnog broja parametara pri otkupu (vlaga, hektolitarska težina, ...) sa pravilima pretvaranja u SRPS. Po želji moguća je automatska integracija sa kamionskim vagama.

Servis i radni nalozi unutar servisa

Radni nalozi za servisiranje vozila ili bilo kojeg proizvoda sa praćenjem celokupne istorije servisiranja i problema. Praćenje po serviserima, vremenu trajanja servisa i mnogim drugim parametrima.

Pekara i masovne fakture

Automatska štampa masovnih faktura po linijskim vozilima. Otprema, vraćena roba, rabati, automatizacija narudžbi i proizvodnje iz kojih je moguće automatski kreirati fakture. Moguće je povezivanje sa sistemom za online narudžbe.

Ugostiteljstvo i hotelijerstvo

Celokupno ugostiteljskih objekata - rad šanka, rad kuhinje, veresija, kao i hotela - vođenje rezervacija, pansiona, knjiga gostiju, rad restorana, recepcija.

Kooperacija

Vođenje kooperacije - praćenje i pregled ugovora i aneksa, obračuni po ugovorima, finansijska i robnja zaduženja po ugovorima i obračun kursnih razlika na kraju godine.

Plasman dnevne štampe i časopisa

Upravljanje plasmanom dnevne štampa i časopisa sa mogućnošću unapred definisanog tiraža, slanje linijskim vozilima, upravljanje raznosačima i kolpolterima, vođenje pretplate, pregled neprodate štampe.

Stočarstvo

Programi za administraciju stočarstva.

Otkup sekundarnih sirovina

Programi za otkup sekundarnih sirovina.

Apoteka

Paket za fakturisanje prodatih lekova i pomagala RFZO-u.

Maloprodaja

POS terminali i maloprodaja.

Udaljene Offline lokacije

Ako vaše preduzeće poseduje više udaljenih lokacija

Personalizovani izveštaji

Svaki od štampanih izveštaja je moguće menjati i dodavati im elemente (logo, dodatni tekst) po želji

NAŠI KLIJENTI

Ovo su neki od naših reprezentativnih klijenata.

© 2015 Panon doo. All rights reserved. Theme by GJ-Designs.